nahoru
facebook newsletter hledání kontakt

JIHOČESKÝ BĚŽECKÝ POHÁR JIHOČESKÝ BĚŽECKÝ POHÁR


Jihočeský běžecký pohár – pravidla pro r. 2020 aktualizovaná

 

 

 Statut soutěže: Jihočeský běžecký pohár (dále jen Pohár) je seriál závodů v běhu na území Jihočeského kraje. Závody jsou do poháru vybrány na základě nabídky jednotlivých pořadatelů tak, aby optimálně pokryly území kraje, celoroční možnost závodění a co nejširší spektrum běžeckých závodů mimo dráhu. Vyhlašovatelem a organizátorem Poháru je Jihočeský klub maratonců. Závody zařazené do Poháru organizují jednotliví pořadatelé a oddíly. Obdobím, ve kterém se Pohár koná, je kalendářní rok. O zařazení běhů a termínové listině rozhodne Výkonný výbor Jihočeského klubu maratonců po dohodě s organizátory jednotlivých závodů.

 

Účastníci: Účastníkem Poháru se může stát každý běžec, který souhlasí s pravidly Poháru a uhradí poplatek za registraci ve výši 200,-Kč pro celý ročník Poháru. Za každý registrovaný tým je poplatek ve výši 150,-Kč. Poplatek je možné zaplatit při jakémkoli závodě zařazeném do Poháru přímo členovi výboru JBP. Při přihlášení v průběhu roku budou do Poháru započteny body ze závodů maximálně 3 měsíce zpětně.

 

Pořadatelé: Pořadatelé jsou povinni předat oficiální výsledky závodu do 24 hodin elektronicky na adresu: jihoceskybezeckypohar@seznam.cz.  

 

Kategorie: Jednotlivci:

Muži absolutní pořadí, Ženy absolutní pořadí, Muži A1 a Ženy A1 (19-29 let), Muži A2 a Ženy A2 (30-39 let) Muži B a Ženy B (40-49 let), Muži C (50-59 let), Ženy C (50 a více let), Muži D (60-69 let), Muži E (70 a více let), Junioři a Juniorky (od 16 do 18 let včetně).

 

Družstva:

Družstva jsou tříčlenná. Jednotlivé body z absolutního pořadí a pořadí v kategoriích členů družstva se sčítají a tvoří výsledek družstva. Změna příslušnosti k družstvu či zařazení do družstva je možná pouze do 30. 6. příslušného roku. V případě rovnosti bodů rozhoduje vyšší hodnota bodů ze závodů, kterých se zúčastnili ti, kteří mají shodný počet bodů. V případě, že ani toto kritériu nerozhodne, bude na vyšším pořadí ten, který získal větší počet bodů při nejlépe početně obsazeném závodě.

 

Bodování:

absolutní pořadí: 1. – 200 2. –197. 3. –195. 4. –194 5. -193 a dále až po 1 bod.

kategorie: 1. – 130, 2. –127, 3. –125, 4. – 123, 5. - 121 a dále až po 1 bod

V případě dvou běhů na různé vzdálenosti bude do celkového pořadí provedeno započítání časů podle koeficientů. V případě, kde doběhne více jak 300 závodníků, může výbor rozhodnout o změně bodování závodu.

 

Bonifikace:

U závodu s více než padesáti účastníky v soutěžní kategorii se zvyšuje bodové ohodnocení o dva body.

U závodu s více než sto účastníky v soutěžní kategorii se zvyšuje bodové ohodnocení o čtyři body.

U závodu, jehož součástí jsou i dětské běhy, a běhu se zúčastní více než 30 dětí, se zvyšuje bodové ohodnocení o dva body.

Do seriálu mohou být zařazeny bonifikační závody a bonifikační akce. Při těchto akcích jsou pouze přidělovány bonifikační body každému, kdo závod dokončí. Bonifikační body z těchto akcí se připočítávají k celkovému počtu bodů ze započítaných závodů. Bonifikace za účast na běžeckém plese je 4 body za účastníka poháru a 4 body za doprovod, který není v Poháru. Bonifikace Běhu bez hodinek je 6 bodů. Bonifikace Běhej lesy – Boletice je 6 bodů a obdrží je každý účastník závod a každý pořadatel závodu. Bonifikace běhu KleKluLi je 10 bodů za hlavní závod i za štafetu. Bonifikace běhu Jistebnice je 10 bodů za hlavní závod. Bonifikace za KleKluLi a Jistebnici je možná jen za jeden závod.

 

Určení pořadí:

Do celkového bodování Poháru se započítává běžcům sedm nejlépe bodově ohodnocených závodů. Započítávají se nejlepší bodová ohodnocení jak z absolutního pořadí, tak i pořadí kategorií. V případě rovnosti bodů mezi běžci rozhoduje vyšší hodnota bodů ze závodů, kterých se zúčastnili ti, kteří mají shodný počet bodů. V případě, že ani toto kritériu nerozhodne, bude na vyšším pořadí ten, který získal větší počet bodů při nejlépe početně obsazeném závodě.

Nejpilnějším závodníkem se stane ten, který dokončí největší počet závodů v Poháru, v případě shody u více běžců rozhoduje poté počet bonifikačních bodů, v případě shody se odměna mezi ně rozdělí rovným dílem.

 

Vyhodnocení:

Po uskutečnění všech závodů zařazených do Poháru organizátor uspořádá slavnostní vyhlášení pořadí Poháru a předá odměny za celkové pořadí. Místo a čas vyhodnocení stanoví organizátor.

 

Rozhodování:

V případě nejasného výkladu pravidel nebo rozhodování o situacích v těchto pravidlech neřešených rozhoduje s konečnou platností výbor. Protest proti výsledku pohárového závodu je možné podat nejpozději do 7 dní od zveřejnění na webu JBP a je nutné zároveň uhradit poplatek 250,-Kč.

 

Odměny za celkové pořadí:

Ženy a Muži absolutní pořadí - 1. 2000,- 2. 1000,- 3. 500,-

Ženy A1, A2, B, C a Muži A1, A2, B, C, D - 1. 1600,- 2. 1200,- 3. 800,- 4. 600,- 5. 500,-

Týmy - 1. 1600,- 2. 1200,- 3. 800,- 4. 600,- 5. 500,-

Junioři, Juniorky věcné ceny pro 1. -5. místo. Nejpilnější závodník 2000,-Kč. Finanční odměny obdrží pouze ti, kdo dokončí minimálně 4 závody Poháru. Finanční odměnu ve výši 1000,-Kč obdrží účastník Poháru, který bude vylosován a přítomen při slavnostním vyhlašování. Do losování nebudou zařazeni závodníci, kteří obdrželi finanční odměnu za umístnění nebo za pilnost. V případě vážných finančních problémů může organizátor snížit vyplácené odměny. Každý účastník Poháru obdrží při slavnostní vyhodnocení upomínkový diplom. Nevyzvednutá výhra do 15. 3. 2021 propadá ve prospěch pořadatele.


O POHÁRU ZÁVODY JBP OSTATNÍ ZÁVODY DETAILNÍ VÝSLEDKY SEZNAM ČLENŮ KONTAKT
© 2023 JIHOČESKÝ BĚŽECKÝ POHÁR