nahoru
facebook newsletter hledání kontakt

JIHOČESKÝ BĚŽECKÝ POHÁR JIHOČESKÝ BĚŽECKÝ POHÁR


Jihočeský běžecký pohár – pravidla pro r. 2023

 

 

 Statut soutěže: Jihočeský běžecký pohár (dále jen Pohár) je seriál závodů v běhu na území Jihočeského kraje. Závody jsou do poháru vybrány na základě nabídky jednotlivých pořadatelů tak, aby optimálně pokryly území kraje, celoroční možnost závodění a co nejširší spektrum běžeckých závodů mimo dráhu. Vyhlašovatelem a organizátorem Poháru je Jihočeský klub maratonců. Závody zařazené do Poháru organizují jednotliví pořadatelé a oddíly. Obdobím, ve kterém se Pohár koná, je kalendářní rok. O zařazení běhů a termínové listině rozhodne Výkonný výbor Jihočeského klubu maratonců po dohodě s organizátory jednotlivých závodů. V případě, že nebude možné pohárový závod uskutečnit, může výbor rozhodnou o nahrazení neuskutečněného závodu jiným závodem, nebo může rozhodnout o tom, že závod nebude nahrazen.

 

Účastníci: Účastníkem Poháru se může stát každý běžec, který souhlasí s pravidly Poháru a uhradí poplatek za registraci ve výši 200,-Kč pro celý ročník Poháru. Za každý registrovaný tým je poplatek ve výši 300,-Kč. Registraci je možné provést na webu pořadatele www.jihoceskybezeckypohar.cz Poplatek uhradí přihlášený po zaregistrování podle zaslaných pokynů. Při přihlášení v průběhu roku budou do Poháru započteny body ze závodů maximálně 3 měsíce zpětně.

 

 

Kategorie: Jednotlivci:

Muži absolutní pořadí, Ženy absolutní pořadí, Muži A1 a Ženy A1 (19-29 let), Muži A2 a Ženy A2 (30-39 let) Muži B a Ženy B (40-49 let), Muži C (50-59 let), Ženy C (50 a více let), Muži D (60-69 let), Muži E (70 a více let), Junioři a Juniorky (od 16 do 18 let včetně).

 

Družstva:

Družstva jsou tříčlenná. Jednotlivé body z absolutního pořadí a pořadí v kategoriích členů družstva se sčítají a tvoří výsledek družstva. Změna příslušnosti k družstvu či zařazení do družstva je možná pouze do 30. 6. příslušného roku. V případě rovnosti bodů rozhoduje vyšší hodnota bodů ze závodů, kterých se zúčastnili ti, kteří mají shodný počet bodů. V případě, že ani toto kritériu nerozhodne, bude na vyšším pořadí ten, který získal větší počet bodů při nejlépe početně obsazeném závodě.

 

Bodování:

absolutní pořadí: 1. – 200 2. –197. 3. –195. 4. –194 5. -193 a dále až po 1 bod.

kategorie: 1. – 130, 2. –127, 3. –125, 4. – 123, 5. - 121 a dále až po 1 bod

V případě dvou běhů na různé vzdálenosti bude do celkového pořadí provedeno započítání časů podle koeficientů. V případě, kde doběhne více jak 300 závodníků, může výbor rozhodnout o změně bodování závodu.

 

Bonifikace:

U závodu s více než sto účastníky v soutěžní kategorii se zvyšuje bodové ohodnocení o čtyři body.

U závodu s více než dvě stě účastníky v soutěžní kategorii se zvyšuje bodové ohodnocení o osm bodů.

Do seriálu mohou být zařazeny bonifikační závody a bonifikační akce. Při těchto akcích jsou pouze přidělovány bonifikační body každému, kdo závod dokončí. Bonifikační body z těchto akcí se připočítávají k celkovému počtu bodů ze započítaných závodů. Bonifikace za účast na běžeckém plese je 4 body za účastníka poháru a 4 body za doprovod, který není v Poháru. Bonifikace Běhu olympijského dne je 6 bodů. Bonifikace Běhej lesy – Boletice je 6 bodů a obdrží je každý účastník závod a každý pořadatel závodu. Bonifikace silvestrovského běhu je 6 bodů.

 

Určení pořadí:

Do celkového bodování Poháru se započítává běžcům osm nejlépe bodově ohodnocených závodů. V případě, že se uskuteční menší počet závodů rozhodne výbor o počtu započítávaných závodů. Započítávají se nejlepší bodová ohodnocení jak z absolutního pořadí, tak i pořadí kategorií. V případě rovnosti bodů mezi běžci rozhoduje vyšší hodnota bodů ze závodů, kterých se zúčastnili ti, kteří mají shodný počet bodů. V případě, že ani toto kritériu nerozhodne, bude na vyšším pořadí ten, který získal větší počet bodů při nejlépe početně obsazeném závodě.

Nejpilnějším závodníkem se stane ten, který dokončí největší počet závodů v Poháru, v případě shody u více běžců rozhoduje poté počet bonifikačních bodů, v případě shody se odměna mezi ně rozdělí rovným dílem.

 

Vyhodnocení:

Po uskutečnění závodů zařazených do Poháru organizátor uspořádá slavnostní vyhlášení pořadí a předá odměny. Místo a čas vyhodnocení stanoví organizátor. Pokud se uskuteční méně než šest závodů, tak nebude vyhlášeno pořadí poháru.

 

Rozhodování:

V případě nejasného výkladu pravidel nebo rozhodování o situacích v těchto pravidlech neřešených rozhoduje s konečnou platností výbor. Protest proti výsledku pohárového závodu je možné podat nejpozději do 7 dní od zveřejnění na webu JBP a je nutné zároveň uhradit poplatek 250,-Kč.

 

Odměny za celkové pořadí:

Ženy a Muži absolutní pořadí - 1. 2000,- 2. 1000,- 3. 500,-

Ženy A1, A2, B, C a Muži A1, A2, B, C, D, E - 1. 1600,- 2. 1200,- 3. 800,- 4. 600,- 5. 500,-

Týmy -1. 1600,- 2. 1200,- 3. 800,- 4. 600,- 5. 500.

 

Junioři, Juniorky věcné ceny pro 1. -5. místo. Nejpilnější závodník 2000,-Kč. Finanční odměny obdrží pouze ti, kdo dokončí minimálně 4 závody Poháru. Finanční odměnu ve výši 1000,-Kč obdrží účastník Poháru, který bude vylosován a přítomen při slavnostním vyhlašování. Do losování nebudou zařazeni závodníci, kteří obdrželi finanční odměnu za umístnění nebo za pilnost. Finanční odměnu ve výši 1500,-Kč obdrží tým, který se neumístil na prvních pěti místech a který bude vylosován a přítomen při slavnostním vyhlašování v počtu alespoň dvou členů týmu. Finanční odměny se můžou snížit v případě neuskutečnění části závodů.  Každý účastník Poháru obdrží při slavnostní vyhodnocení upomínkový diplom. Nevyzvednutá výhra do 15. 3. 2024 propadá ve prospěch pořadatele.

 

 

 


O POHÁRU ZÁVODY JBP OSTATNÍ ZÁVODY DETAILNÍ VÝSLEDKY SEZNAM ČLENŮ KONTAKT
© 2023 JIHOČESKÝ BĚŽECKÝ POHÁR