nahoru
facebook newsletter hledání kontakt

JIHOČESKÝ BĚŽECKÝ POHÁR JIHOČESKÝ BĚŽECKÝ POHÁR


Pravidla, odměny, bodování

Statut soutěže:
Jihočeský běžecký pohár (dále jen Pohár) je seriál závodů v běhu na území Jihočeského kraje. Závody jsou do poháru vybrány na základě nabídky jednotlivých pořadatelů, tak aby optimálně pokryly území kraje, celoroční možnost závodění a co nejširší spektrum běžeckých závodů mimo dráhu. Vyhlašovatelem a organizátorem Poháru je Jihočeský klub maratonců. Závody zařazené do Poháru organizují jednotliví pořadatelé a oddíly. Obdobím, ve kterém se Pohár koná, je kalendářní rok. O zařazení běhů a termínové listině rozhodne Výkonný výbor Jihočeského klubu maratonců po dohodě s organizátory jednotlivých závodů.

Účastníci:
Účastníkem Poháru se může stát každý běžec, který souhlasí s pravidly Poháru a uhradí poplatek za registraci ve výši 170,- Kč pro celý ročník Poháru. Muži kategorie E mají poplatek ve výši 50,-Kč. Za každý registrovaný tým zaplatí tým poplatek ve výši 150,-Kč. Poplatek je možné zaplatit při jakémkoli závodě zařazeném do Poháru nebo přímo organizátorovi. Při přihlášení v průběhu roku, budou do poháru započteny body ze závodů maximálně 3 měsíce zpětně.

Pořadatelé:
Pořadatelé jsou povinny předat oficiální výsledky závodu do 24 hodin elektronicky na adresu: jihoceskybezeckypohar@seznam.cz. Dále předají poplatek od těch, kdo se registrovali při závodu do Poháru a v propozicích uveřejnit, že závod je součástí JBP.

Kategorie - jednotlivci:
Muži absolutní pořadí, Ženy absolutní pořadí, Muži A1 (19-29 let), Muži A2 (30-39), Ženy A (19-34 let), Muži B (40-49 let), Ženy B (35 a více let), Muži C (50-59 let), Muži D (60-69 let), Muži E (70 a více let), Junioři (do 18 let včetně), Juniorky (do 18 let včetně).

Družstva:
Družstva jsou tříčlenná. Jednotlivé body z absolutního pořadí a pořadí v kategoriích členů družstva se sčítají a tvoří výsledek družstva. Změna příslušnosti k družstvu či zařazení do družstva je možná pouze do 30. 6. příslušného roku. V případě rovnosti bodů rozhoduje vyšší hodnota bodů ze závodů, kterých se zúčastnili ti, kteří mají shodný počet bodů. V případě, že ani toto kritériu nerozhodne, bude na vyšším pořadí ten, který získal větší počet bodů při nejlépe početně obsazeném závodě.

Bodování:
absolutní pořadí: 1. – 100 2. – 97. 3. – 95. 4. – 94 5. - 93 a dále až po 1 bod.
kategorie: 1. – 30, 2. – 27, 3. – 25, 4. – 23, 5. - 21 a dále až po 1 bod

V případě dvou běhů na různé vzdálenosti bude do celkového pořadí provedeno započítání časů podle koeficientů. Pokud závodník běží trať určenou pro jinou kategorii, než do které je zařazen, obdrží pouze body do celkového pořadí, ne však do kategorie. V případě dobře početně obsazeného běhu může výbor rozhodnout o změně bodování tohoto závodu.

Bonifikace:
U závodu s více než padesáti účastníky v soutěžní kategorii se zvyšuje bodové ohodnocení o jeden bod.

U závodu s více než sto účastníky v soutěžní kategorii se zvyšuje bodové ohodnocení o dva body.

U závodu, jehož součástí jsou i dětské běhy a tohoto běhu se zúčastní více než 30 účastníků se zvyšuje bodové ohodnocení o jeden bod.

U závodu, jehož součástí jsou i dětské běhy a tohoto běhu se zúčastní více než 100 účastníků se zvyšuje bodové ohodnocení o dva body.

Do seriálu mohou být zařazeny bonifikační závody a bonifikační akce. Při těchto akcích jsou pouze přidělovány bonifikační body každému, kdo závod dokončí a splní případná další kritéria závodu nebo se akce zúčastní. Bonifikační body z těchto akcí se připočítávají k celkovému počtu bodů ze započítaných závodů. Bonifikace za běžecký ples je 4 body za účastníka poháru a dva body za doprovod. Bonifikace běhu Č. Krumlov – Litvínovice je 6 bodů za hlavní závod.

Určení pořadí:
Do celkového bodování Poháru se započítává běžcům osm nejlépe bodově ohodnocených závodů. Započítávají se nejlepší bodová ohodnocení jak z absolutního pořadí, tak i pořadí kategorií. V případě rovnosti bodů mezi běžci rozhoduje vyšší hodnota bodů ze závodů, kterých se zúčastnili ti, kteří mají shodný počet bodů. V případě, že ani toto kritériu nerozhodne, bude na vyšším pořadí ten, který získal větší počet bodů při nejlépe početně obsazeném závodě.

Nejpilnějším závodníkem se stane ten, který dokončí největší počet závodů v Poháru, v případě shody u více běžců se odměna mezi ně rozdělí rovným dílem.

Vyhodnocení:
Po uskutečnění všech závodů zařazených do Poháru organizátor uspořádá slavnostní vyhlášení pořadí Poháru a předá odměny za celkové pořadí. Místo a čas vyhodnocení stanoví organizátor.

Rozhodování:
V případě nejasného výkladu pravidel nebo rozhodování o situacích v těchto pravidlech neřešených rozhoduje s konečnou platností výbor. Oficiální protest lze podat do 14 dnů od zveřejnění výsledků na našich stránkách oproti kauci 200,- Kč.

Odměny za celkové pořadí:
Ženy a Muži absolutní pořadí:
1. 2000,-
2. 1000,-
3. 500,-

Ženy A, B, a Muži A1 ,A2, B, C, D:
1. 1600,-
2. 1200,-
3. 800,-
4. 600,-
5. 400,-

Muži E věcné ceny pro 1.-5. místo.

Týmy, Junioři a Juniorky věcné ceny pro 1.-5. místo.

 

Nejpilnější závodník 2000,- Kč.

 

Finanční odměny obdrží pouze ti, kdo dokončí minimálně 4 závody Poháru. Finanční odměnu ve výši 1000,-Kč obdrží účastník Poháru, který bude vylosován při slavnostním vyhlašování. Do losování nebudou zařazeni závodníci umístění na prvních třech míst kategorií A až D. V případě vážných finančních problémů může organizátor snížit vyplácené odměny. Každý účastník Poháru obdrží při slavnostní vyhodnocení upomínkovou medaili.


O POHÁRU ZÁVODY JBP OSTATNÍ ZÁVODY DETAILNÍ VÝSLEDKY SEZNAM ČLENŮ KONTAKT
© 2017 JIHOČESKÝ BĚŽECKÝ POHÁR